Norske Dachshundklubbers Forbund

INFO. FRA HOVEDSTYRET

Info fra NKK om obligatorisk lovmal for klubber og forbund

Lovmal klubb

Lovmal forbund

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Redegjørelse fra HS vedrørende Strategiplanen.

Strategiplanen til NDF har medført mange spørsmål i etterkant av DHT 2016, både innad i HS, hos delegatene på DHT, lokalklubber og medlemmer på telefon, mail og i sosiale medier, etter at planen ble lagt ut på NDFs hjemmeside.
HS sender derfor ut denne redegjørelsen om hvordan vi jobber med planen.

 

Strategiplanen ble enstemmig vedtatt på DHT 2016, med enkelte endringer og justeringer. 
Den 30.april ble den reviderte planen sendt ut til LK, og HS mottok ingen kommentarer til planen innen den gitte fristen 20.mai. 
Gjeldende vedtatte strategiplan ligger på NDFs nettside, og et samlet HS vil jobbe for den vedtatte strategien.

 

Strategiplanen er et overordnet arbeidsdokument for HS, utvalgene og lokalklubbene, som viser hvilken retning NDF skal gå i tiden fremover. 
Dette er en overordnet strategi, som er styrende for et lengre tidsperspektiv, i strategiplanen angitt som fem år. 
Innbakt i planen er det en handlingsplan for 2016-17, hvor det er skissert en del konkrete forslag. 
HS og utvalgene er i gang med arbeidet på flere av punktene i handlingsplanen. Noen punkter er enkle å realisere uten store kostnader og konsekvenser, andre punkter krever noe mer arbeid.

 

Det har vært store diskusjoner på sosiale medier vedrørende planen, da særlig rundt et enkelt punkt i planen, «Strategi: Erstatte dagens brukskrav for dachshund strihåret og dachshund korthåret med jaktprøve på hi eller drev for å få utstillingschampionat.» 
HS noterer seg at det forventes måloppnåelse i forhold til punkter i handlingsplanen, dette er et punkt som er av avgjørende betydning for NDF, rasen, klubber, oppdrettere og det nordiske samarbeidet, og derfor mener flertallet i styret at dette må behandles som enkeltvedtak på DHT i 2017( i likhet med andre punkter av større betydning).

På DHT, der strategiplanen ble behandlet, ble det valgt referent, ordstyrer og protokollunderskrivere, jf. protokoll fra DHT 2016.
HS er av den oppfatning at disse har skjøttet sine oppgaver under DHT på en korrekt måte.

HS er klar over at enkelte av punktene er kontroversielle, og vil ha til dels store konsekvenser. HS er derfor opptatt av de mest kontroversielle punktene gis en grundig behandling og forankres i DHT, før de eventuelt innføres.

 

PS.
Arbeidet med Strategiplanen krever en innsats av HS, de enkelte lokalklubber og de tillitsvalgte i tiden fremover. Det oppfordres til å jobbe i tråd med strategiene i lokalklubbene, og engasjere seg i lokalt arbeid.


På vegne av HS
Norske Dachshundklubbers Forbund
Cecilie Vardvik
Sekretær

 

NKK bekrefter:

Fra om med 01.01.2017 vil anvisning for prøvegren som ligger til grunn for championat, bli ført opp i utstillingschampionatene

 

INFO OM KOMMENDE ARRANGEMENT

-------------------

ARKIV

Oppdretterseminar 2017

Innkalling til DHT 2017